Đoàn Thanh niên

CHỨC NĂNG

Chi Đoàn Trường Bách khoa Việt Nam được thành lập từ năm 2002 cùng với quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường. Từ khi thành lập đến nay, chi đoàn đã có nhiều đóng góp trong việc giáo dục tư tưởng, chính trị, hỗ trợ học tập và việc làm cho đoàn viên, sinh viên trường. Đồng thời góp phần vào thành công chung của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tp.HCM.

 

 

NHIỆM VỤ

1. Tổ chức thực hiện công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử, lý tưởng cách mạng; giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách trong thanh niên và sinh viên.

2. Tổ chức các hoạt động phong trào thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy trong sinh viên và cán bộ trẻ.

3. Tổ chức các hoạt động chăm lo và đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên.

4. Tuyên truyền xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, là nòng cốt xây dựng và phát triển Hội sinh viên.

5. Rèn luyện, bồi dưỡng và giới thiệu Đoàn viên ứu tú.

6. Phối hợp với các Phòng – Ban chức năng và các tổ chức Đoàn thể khác của nhà trường và xã hội để giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên cán bộ trẻ,  công tác Đoàn và phong trào thanh niên